DEK systém

Úvodná stránka / Príslušenstvo / DEK systém

Tento systém je v súčasnosti najrozšírenejší a v kombinácii s prídržnými magnetmi predstavuje vynikajúci štandard bezpečnosti a komfortu ovládania. Celý proces je riadený elektronickým riadiacim a pamäťovým modulom – programovacou jednotkou. Samotný prístup sa realizuje pomocou dotykových čipových kľúčov. Ich načítaním sa odblokujú dva prídržné magnety (prítlak 600 kg) na dobu potrebnú pre otvorenie dverí. Každý úkon je zaznamenaný v pamäťovom module, a tak je možné mať dokonalý prehľad o vstupoch do domu. Na jeden čipový kľúč je možné naprogramovať aj viacero prístupových miest (napr. kontajnerové stojisko, výťahy a pod.). Čipový kľúč je malej veľkosti a má vysokú mechanickú a tepelnú odolnosť.

Prístupové systémy DEK SIEŤ a DEK s iButton technológiou

Systém dotykových elektronických kľúčov založený na iButton technológii je prístupový systém upravený pre požiadavky kontroly a identifikácie osôb pri vstupe a výstupe z objektu. Má množstvo funkcií a hardwerových prvkov, ktoré boli vytvorené pre špecifické potreby kontroly prístupu do budov ako sú viacbytové domy (hromadná bytová výstavba), no svojimi vlastnosťami plnia kritéria aj pre administratívne budovy, priemyselné objekty, školy alebo rodinné domy.

Systém prešiel vývojom od jednoduchého autonómneho systému až po systém komplexného zabezpečenia prístupu do objektu kontrolovateľného z jedného bodu. Rovnako aj softvérové nástroje sa postupne zdokonaľovali a nový software BBIQ je prepracovaným nástrojom na správu prístupového sytému.

Systém DEK sa skladá z troch základných častí:

  • operačno-pamäťovej jednotky (OPJ)
  • dotykovej plochy (DP)
  • dotykového elektronického kľúča (DEK) = iButton čip + prívesok

Systém DEK SIEŤ

Prístupový systém DEK SIEŤ v sieťovom vyhotovení kontroluje nielen uzamknutie objektu, ale jeho funkcie dávajú užívateľovi omnoho viac informácií potrebných pre kvalitné zabezpečenie kontroly vstupu. Evidencia identifikačných médií (DEK kľúčov) je presná, ľahko upravovateľná a zároveň chránená pred zneužitím. Inštalované zariadenia a komponenty systému ponúkajú možnosť kompletnej náhrady mechanického uzamykania vchodových dverí. Systém poskytuje možnosť udeľovania rôznych prístupových práv, čo je výhodné pri vytváraní viacerých bezpečnostných zón a obmedzovaní užívacích práv, napr. v prípade neplatičov a pod. Spracovávanie dát v prístupovom systéme spĺňa zákonné podmienky na ochranu osobných údajov. Každé z vyhotovení je možné inštalovať buď ako samostatný funkčný celok bez pripojenia k PC alebo v on-line pripojení s PC. Aj pri sieťovej verzii sa dbalo na ochranu zdravia a života užívateľov, a preto kontrola viacerých dverí je decentralizovaná. Každé dvere majú vlastnú operačnú jednotku, takže pri výpadku jednej operačnej jednotky sa blokujú len jedny dvere kontrolované prístupových systémom.

Prístupový systém DEK SIEŤ ponúka možnosť výberu z viacerých typov operačno-pamäťových jednotiek (OPJ), ktoré sa odlišújú funkčnoťou a systémovým zapojením.

Systém DEK

Systém DEK je autonómny systém pre kontrolu jedných dverí. Základnou funkciou systému je odblokovanie elektrického zámku pomocou dotykového elektronického kľúča (DEK kľúča). OPJ je schopná kontrolovať prechod cez dvere len jedným smerom (napr. len vstup). V ponuke sú dve vyhotovenia OPJ, ktoré sa líšia funkčnými a užívateľskými vlastnosťami systému. Systém DEK je po naprogramovaní OPJ schopný pracovať samostatne bez pripojenia k PC. Systém spĺňa základné požiadavky pre zabezpečenie kontrolovaného vstupu osôb do objektu.